U bevindt zich hier: Home > Vrije tijd > Routes > Sprundelse Kuierpaadjes

Sprundelse Kuierpaadjes

  1. Scherpenbergroute
  2. Zurendonkroute
  3. Lokkerbergroute
  4. Munnikenheideroute

De routes zijn te downloaden op http://www.heemkundekringsprundel.nl/kuierpadjes.html.

Wandelroutes over smalle en rustige wegen

De wandelingen voeren u bijna altijd over smalle en rustige wegen, waarvan flinke delen zelfs onverhard kunnen zijn. In de beschrijvingen van de diverse wandelroutes zal worden verwezen naar de hieronder geschetste landschapsgeschiedenis. Bij enkele wandelingen wordt in bijgevoegde kaders wat meer informatie verschaft over bepaalde onderwerpen. Zo is bij de wandelroute 1, Scherpenberg plantengroei langs de bermen onder de loep genomen en bij wandelroute 3, Lokkerberg worden een paar bijzonderheden over de turfwinning vermeld.

Bliklooproute

Voor de liefhebbers van langere tochten is een ongeveer 19 kilometer lange wandeling op kaart gezet, de Bliklooproute die is opgebouwd uit de mooiste onderdelen van de vier kortere tochten plus een bijzonder fraai stukje in het zuid-oosten van het gebied waarbij de grens van de gemeente Etten-Leur wordt aangedaan. (tekst Fr. Passier).

U vindt de bliklooproute op RouteYou:
http://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/200523/wandelroute/bliklooproute

Landschapsgeschiedenis

In de omgeving van Sprundel is een typisch West-Brabants zandlandschap te bewonderen. Golvende zandgronden met akkers, weilanden en een aantal waterlopen vormen de hoofdelementen. In het grensgebied met Zundert, in het zuiden, vinden we ook nog bossen en bospercelen zoals “De Pannenhoef” dat net buiten het dorpsgebied van Sprundel (gemeente Rucphen) ligt. Nog net erbinnen ligt een heiderest met een ven genaamd, “De Lokker”.

De hoogteverschillen zijn door twee gebeurtenissen veroorzaakt:

  1. In de laatste ijstijd, meer dan 10.000 jaar geleden, heerste hier een toendraklimaat. In het kale landschap waaide het hard. Overal werd toen zand afgezet en telkens door de wind verplaatst. Er ontstonden zogenaamde dekzandruggen die door laagtes van elkaar werden gescheiden.
  2. Door die laagtes gingen beken stromen toen het klimaat weer warmer en natter werd. Deze waterloopjes schuurden het landschap nog wat verder uit zodat ze in brede en enkele meters diepe dalen kwamen te stromen. Sprundel ligt op een dekzandrug en ten zuiden van het dorp zijn diverse laagtes met kleinere en grotere beken te ontdekken. De voornaamste hiervan zijn de Blikloop en in het uiterste zuiden vlakbij de Pannenhoef de grotere Bijloop.

Turfwinning

Een belangrijke activiteit die inmiddels is verdwenen, maar zijn sporen in het terrein heeft nagelaten, is de turfwinning. Zoals gezegd werd het klimaat na de laatste ijstijd weer warmer en natter. In West-Brabant ontstonden toen grote veenmoerassen, ook in de omgeving van Sprundel. In 1287 ontvingen de Broeders (“Monniken”) van de hospitalen van het Vlaamse Brugge toestemming om in het gebied dat direct ten noorden van Sprundel lag turf te winnen: de Monnikenmoer. Dit is in de 14e eeuw afgegraven. In de 15e eeuw verschoof de turfwinning naar de moerassen ten zuiden van het dorp, waar tot in de 17e eeuw veen werd afgegraven. De turf werd afgevoerd per schip via de turfvaarten die nu nog in het landschap aanwezig zijn: uit de Monnikenmoer noordwaarts over de Monnikenvaart en vanuit de zuidelijke veengebieden Zwarte Blik en Lokker werden turfvaarten
gegraven naar respectievelijk Leur en Breda.

Ruilverkaveling

Toen de venen waren afgegraven ontstond bijna overal heide, die in latere eeuwen is omgezet in landbouwgrond. Het Sprundelse landbouwlandschap is dus in zuidwaartse richting ontgonnen, het laatste deel pas in de 20e eeuw. Rond 2000 is er nog een forse ruilverkaveling over dit landschap “heengegaan”. Dat betekent weliswaar grotere kavels en brede en rechte sloten, maar er is ook rekening gehouden met natuur en recreatie: langs heel wat wegen zijn bomen aangeplant en her en der zijn ook kleine plassen aangelegd. Ook is er een wandelvoetpad (De Hippelpad) in ere hersteld. Door het Brabants Landschap zijn de Lokker en enkele andere vennen in hun oude luister hersteld.