Wet verplichte GGZ

Wat is er anders?

Soms dreigen mensen zichzelf of anderen iets  aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) ingegaan. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). We leggen hier uit wat dit gaat betekenen. En wat u eventueel kunt doen.

Wat gaat er veranderen?

In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. De gemeente werkt  samen met partners zoals welzijnsorganisaties,  maatschappelijk werk, Thuisvester, zorgorganisaties etc. om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis.
De nieuwe wet maakt het mogelijk dat mensen, zoals familie of omwonenden het kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. We onderzoeken dan welke hulp er nodig is.

Meldpunt Crisiszorg 0800-5099

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Geef het dan door aan het Meldpunt Crisiszorg, telefoon 0800-5099. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Het telefoonnummer is niet bedoeld voor levensbedreigende situaties. Bel dan 112.

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. We kunnen dan zo snel mogelijk hulp regelen. Het meldpunt Crisiszorg werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wat gebeurt er met uw melding?

Heeft u een melding gedaan? Dan gaan we onderzoeken of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt  verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Publicatiedatum 8-1-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-2-2020