Raadscommissie ABM behandelt de Kadernota 2022

Op 24 juni 2021 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie ABM

Tijdens deze vergadering wordt de Kadernota 2022 behandeld. De Kadernota vormt de basis voor de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 die in het najaar worden opgesteld. De vergadering vindt digitaal plaats en is na enkele dagen terug te luisteren via de website van de gemeente.

De voorlopige agenda en stukken kunt inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

De Kadernota wordt vervolgens behandeld in de raadsvergadering op 7 juli aanstaande.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de raadscommissie heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 16-6-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-6-2021