Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25, St. Willebrord

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25'

De gemeenteraad heeft op 3 februari 2021 het bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25' gewijzigd vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de exploitatiekosten voor dit bestemmingsplan in andere afspraken zijn geregeld.

Korte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee woningen aan de Lijsterbesstraat naast nummer 23 en 25 in St. Willebrord.

Besluit en plan bekijken

Wilt u meer weten over dit plan? Vanaf 1 april 2021 tot en met 13 mei 2021 kunt u het volgende bekijken:

 • besluit van de gemeenteraad;
 • het plan;
 • de bijlagen.

U vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2584K0028-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de stukken ook op afspraak bekijken in het gemeentehuis.

Beroep

 Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u van 1 april 2021 tot en met 13 mei 2021 dat aangeven door beroep in te stellen, als u:

 • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb);
 • belanghebbende bent en het niet eens bent met de wijzigingen in het plan.

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
 • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
 • de reden waarom u in beroep gaat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de Raad van State. Een verzoek dient te worden gestuurd naar Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook voor een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Inwerkingtreding

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 14 mei 2021, behalve als iemand om voorlopige voorziening vraagt. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 31-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-5-2021