Hoekvensedreef, ong. naast nr. 6, Schijf

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf ongewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 16 december 2020 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf ongewijzigd heeft vastgesteld.

Korte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een ruimte-voor-ruimtewoning. Het voornemen is om een woning te plaatsen van 1.000m3. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.500m3. De inhoud is daarmee conform de Beleidsnota Ruimte voor Ruimte die in juni 2020 is vastgesteld.

Besluit en plan bekijken

Wilt u meer weten over dit plan? Vanaf 24 december 2020 tot 4 februari 2021 kunt u het volgende bekijken:

  • besluit van de gemeenteraad 
  • het plan 
  • de bijlagen

U vindt deze informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0048-DEF1 (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0840.9000B0048-DEF1) of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Inzage in het gemeentehuis is door de coronamaatregelen alleen mogelijk op afspraak (t. 0165-349500).

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u van 24 december 2020 tot 4 februari 2021 dat aangeven door beroep in te stellen, als u:

  • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad
  • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb)

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
  • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
  • de reden waarom u in beroep gaat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook voor een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Inwerkingtreding

Het ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 5 februari 2021, behalve als iemand om voorlopige voorziening vraagt. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 23-12-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-1-2020