Buitengebied Rucphen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan voor het buitengebied van Rucphen. U kunt het plan bekijken van 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021.

De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’ gewijzigd vastgesteld. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in het gehele buitengebied van de gemeente Rucphen. Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. De vergoeding van gemeentelijke kosten voor dit bestemmingsplan is in andere afspraken geregeld. 

Besluit en plan bekijken

Wilt u meer weten over dit plan? Vanaf 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021 kunt u het volgende bekijken:

 • besluit van de gemeenteraad;
 • het plan;
 • de bijlagen.

U vindt deze informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000BM001-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u van 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021 dat aangeven door beroep in te stellen, als u:

 • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb);
 • belanghebbende bent en het niet eens bent met de wijzigingen in het plan.

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
 • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
 • de reden waarom u in beroep gaat.

Let op: de Raad van State berekent kosten (griffierecht) voor de behandeling van uw brief. 

Het plan gaat in op 29 april 2021

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 29 april 2021. Ook als iemand beroep instelt.

Wilt u dat het plan niet geldt tijdens uw beroepsprocedure?

Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De rechtbank berekent hiervoor kosten (griffierecht). 

Publicatiedatum 17-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-4-2021