Scherpenbergsebaan tussen 2a en 4 te Schijf

Mogelijk maken één Ruimte voor Ruimte woning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat het wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Scherpenbergsebaan tussen nr. 2a en 4 te Schijf’ (NL.IMRO.0840.9000BW031-DEF1) ongewijzigd is vastgesteld op 26 januari 2021.

Doel van het wijzigingsplan

Het plan is een zogenaamd wijzigingsplan. Hiermee wordt het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012” en de daarop volgende herzieningen gewijzigd. Het wijzigingsplan voorziet in het mogelijk maken van één vrijstaande woning aan de Scherpenbergsebaan tussen nr. 2a en 4 te Schijf. De te ontwikkelen woning betreft een Ruimte voor Ruimte woning. Hiertoe wordt de vigerende bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijk’ gewijzigd naar ‘Wonen’. Dit gaat gepaard met een landschappelijke inpassing.

Plan bekijken

Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 4 februari 2021 zes weken ter inzage. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000BW031-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.

Beroep

Gedurende de termijn van inzage bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat alleen open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het wijzigingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 4-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-3-2021