Scherpenbergsebaan 53-55, Rucphen

Anterieure overeenkomst Scherpenbergsebaan 53-55, Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend, dat de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst die bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’ horen, ter inzage wordt gelegd.

Anterieure overeenkomst

De gemeente heeft een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro gesloten met de initiatiefnemer van de ruimtelijke ontwikkeling ter realisatie van een volwaardig recreatiefbedrijf met indoor klimbos gelegen aan de Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen.

In de overeenkomsten zijn het verhaal van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Tevens zijn afspraken gemaakt over landschappelijke inpassingen en in sommige gevallen over de sanering van bouwwerken en/of verhardingen. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende onderstaande periode ter inzage in het gemeentehuis.

Terinzagelegging

De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt met ingang van 7 januari 2021 gedurende een termijn van zes weken (t/m 17 februari 2021) ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis. In verband met Covid-19 gelden er afwijkende ter inzage regels. Zie hiervoor onze website www.rucphen.nl.

Publicatiedatum 6-1-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-2-2021