Sint Martinusstraat 3, Rucphen

revisievergunning brandveiliggebruik kinderdagverblijf Toverbosch

Gebruiksvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het voornemen hebben vergunning te verlenen:

Voor                : revisievergunning brandveilig gebruik kinderdagverblijf Toverbosch
Activiteit(en)   : brandveilig gebruik
Locatie            : Sint Martinusstraat 3 te Rucphen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. Ze zijn in te zien op werkdagen van 08:00 tot 12:00 en woensdagmiddag van 12:00 tot 16:30.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden..

Publicatiedatum 9-12-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-1-2021