U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 7 augustus 2018

7 augustus 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 3 juli 2018

Vastgesteld.

Intrekken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning ingetrokken.

Bezwaarschrift aanvraag Wmo woonvoorziening 

Bezwaren ongegrond verklaard en afwijzing gehandhaafd.

Intrekken omgevingsvergunningen 

Omgevingsvergunning ingetrokken.

Intrekken omgevingsvergunningen 

Omgevingsvergunning ingetrokken.

Beslissing op bezwaar Wob verzoek

Bezwaren niet-ontvankelijk verklaard.

Principeverzoek De Berg 5 te Schijf

In principe onder voorwaarden medewerking verleend aan het mogelijk maken van het gebruik van de op het perceel aanwezige Vlaamse schuur als woning.

Wetswijziging BAG 2.0

Mandaat voor de uitvoering van de BAG-registratie aangepast.

Monitor sociaal domein 2e kwartaal 2018

Monitor aanbieden aan de griffier en frequentie verlagen naar twee keer per jaar (i.p.v. vier keer).

Aframen diverse kredieten voor de omleidingsweg

 • De kredieten van de reconstructie Bernhardstraat, aanleg Verlengde Helakkerstraat, aanleg Fietspad Bernhardstraat, aanleg Verlengde Vosdonkseweg en reconstructie Rucphenseweg aframen voor een bedrag van totaal € 5.750.000,00.
 • De ontvangen subsidie voor het fietspad Bernhardstraat als inkomsten bijramen en storten in de reserve omleiding.

Regionale en lokale afspraken detailhandel

 • Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant vastgesteld.
 • De Structuurvisie detailhandel en horeca Rucphen d.d. 2 april 2009 herbevestigd als beleids- en toetsingskader voor detailhandel- en horecaontwikkelingen en het Afsprakenkader als aanvullend beleids- en toetsingskader voor detailhandelsontwikkelingen hanteren.

Verlenging principeverzoek herbestemming Hoekvensedreef 25 en 25a te Schijf

 • Onder voorwaarden principemedewerking verlengd aan het initiatief voor wijzigen van de bestemming naar wonen, paardenfokkerij, paardenmanege of een recreatieve bestemming.
 • De noodzaak van de mantelzorgvoorziening komt te vervallen zodra het perceel is verkocht en het gebruik als afhankelijke woonruimte moet dan worden beëindigd en de woonvoorzieningen dienen verwijderd te worden.
 • Deze intentieverklaring is één jaar geldig.

Projectafwijking kantoor Scherpenbergsebaan 49 te Schijf

 • Projectafwijkingsprocedure voor de bouw van een kantoor op het perceel Scherpenbergsebaan 49 opstarten.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, de omgevingsvergunning zonder behandeling in een collegevergadering, verlenen.

Verordening tot wijziging van de Legesverordening Rucphen 2018 (1e wijziging)

Aangehouden.

Adoptie rotonde Ettenseweg - Bredasebaan Sprundel

 • Ingestemd met adoptie van de rotonde door maatschap A. en M. Lauwrijssen en Van den Broek Bestratingen B.V.
 • Ingestemd met het inrichtingsplan.

Incidentele subsidieaanvragen 2018: Processie plechtige inwijding herstelde geheimen van de Rozenkrans

Een activiteitensubsidie van € 2.500,00 verstrekt voor een processie ter ere van de plechtige inwijding van de herstelde geheimen van de Rozenkrans op 30 september 2018.

Aanvragen stimuleringsregeling sociaal domein: Kindfit/sportsnuffel en Sjors sportief  

Het initiatief ‘Sjors sportief’ een subsidie verleend van € 18.794,00 voor 3 jaar vanuit de stimuleringsregeling sociaal domein.

Rapportage 'Cliëntervaringen Wmo over 2017'  

Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vraag artikel 42 R.v.O. van RVP over verkeersonveilige situatie Raadhuisstraat  

Ingestemd met conceptantwoord.

Mediatraining voor college  

Aangehouden.

Actualisatie Nota Buitensportaccommodaties 2018

Aangehouden.

Beëindiging gebruik ondergrond midgetgolfbaan door Laco  

Ingestemd met de reactie op de door Laco gestelde voorwaarden met betrekking tot het beëindigen van de huur van de ondergrond van de midgetgolfbaan per 1 september 2018.

Verzoek tot handhaving sloopwerkzaamheden St. Janstraat 92 te Sprundel  

Verzoek om handhaving afgewezen.