U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 6 november 2018

6 november 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 30 oktober 2018 

Vastgesteld.

Vaststelling Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van het District De Markiezaten 

Ingestemd met het ontwerp integraal veiligheidsplan.

Procedure en plan van aanpak nieuwe woonvisie  

 • Ingestemd met het plan van aanpak.
 • Opdracht tot het opstellen van een nieuwe woonvisie verstrekt aan DomaVita.

Gemeentelijke belastingen en rechten 2019 

Aangehouden.

Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 

De raad voorstellen in te stemmen met de zesde wijziging van de GR BWB.

Vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Lage Zegstraat 17 te Zegge’  

 • Ingestemd met de Nota van zienswijzen.
 • Het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.
 • Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Heimolendreef 32 te Rucphen'  

 • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, het bestemmingsplan zonder tussenkomst van het college ter ongewijzigde vaststelling aanbieden aan de raad.

Aanschaf vier AED's (o.a. voor dienstwagens BOA's)  

 • Beide dienstvoertuigen van Handhaving voorzien van een AED.
 • Een AED inclusief buitenkast plaatsen aan de buitenzijde van het gemeentehuis.
 • Dorpshuis Agora voorzien van een AED.
 • De kosten van € 8.448,00 ten laste brengen van de eenmalige tegemoet-koming van € 10.000 van de RAV.
 • Financiële consequenties verwerken in de financiële slotwijziging 2018.

Monitor sociaal domein derde kwartaal 2018 

Ingestemd met de monitor.

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Rucphen 2018  

 • Ingestemd met de beleidsregels.
 • Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Rucphen 2013 ingetrokken.
 • Mandaat van de afdelingsmanager samenleving geactualiseerd.
 • Aanwijzing van de GGD West-Brabant als toezichthouder geactualiseerd.

Aanbesteding Expertteam Jeugd  

 • Ingestemd met het aanbesteden van de opdracht voor een onafhankelijk Expertteam.
 • Gemeente Roosendaal gemandateerd voor het uitvoeren en afhandelen van deze aanbesteding.

Vaststelling beleidsnota Rucphen Beweegt 

Aangehouden.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019  

 • Ingestemd met de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rucphen 2019.
 • De eigen bijdrage voor cliënten met een PGB voor de maatwerkvoorziening begeleiding in 2019 net als in 2017 en 2018 op € 0,00 gesteld.
 • Ingestemd met het voorstel voor de berekening van het PGB voor huishoudelijke ondersteuning.

Beantwoording vraag art. 42 R.v.O. van PvdA over beleid WMO Hulp bij het huishouden 

Ingestemd met het conceptantwoord.