U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 26 juni 2018

26 juni 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 19 juni 2018

Vastgesteld.

Beantwoording vragen art. 42 van D66 over Doel

Ingestemd met conceptantwoord.

Advies Commissie bezwaarschriften met betrekking tot bezwaarschrift R. Kerkhof tegen afwijzing verzoek tot handhaving strijdigheid bestemmingsplan

Bezwaren ongegrond verklaard.

Publiek-Publieke overeenkomst voor levering van verpakkingsafval

Ingestemd met het aangaan van een publiek-publieke overeenkomst met Saver voor de overslag, transport, het sorteren en vermarkten van verpakkingsafval.

Principeverzoek O. L. Vrouwestraat 36 te Zegge

In principe onder voorwaarden medewerking verleend aan het wijzigen en vergroten van het bestemmingsvlak ‘Wonen’, het aanleggen van een paardenbak van 1200 m² en het legaliseren van diverse bouwwerken.

Intrekken omgevingsvergunning Koekoekstraat 69 te Sprundel

Omgevingsvergunning van 18 augustus 1999 ingetrokken.

Aanvraag Stimuleringsregeling Dierenvoedselbank

De Dierenvoedselbank een éénmalige bijdrage van maximaal € 675,00 verstrekken uit de Stimulerings-regeling onder overlegging van een huurcontract.

Voorontwerpbestemmingsplan Kom Oudenbosch - Bosschendijk 193 van de gemeente Halderberge

Ingestemd met de vooroverlegreactie.

Openstellen elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken

Besluit van 17 januari 2015 tot afsluiting van de elektronische weg (zowel e-mail als fax) voor het indienen van Wob-verzoeken ingetrokken.

Inspraakreactie ontwerp Omgevingsvisie Noord-Brabant

Een inspraakreactie indienen bij de provincie Noord-Brabant.