U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 23 oktober 2018

23 oktober 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 16 oktober 2018 

Vastgesteld.

Toezichtsoordeel provincie over huisvesting vergunninghouders 2e helft 2018 

Ingestemd met conceptbrief aan de raad.

Evaluatie inzet extra gelden armoedebestrijding kinderen

 • Ingestemd met de conclusies van de evaluatie inzet extra gelden armoedebestrijding kinderen
 • Het eventueel resterende budget armoedebestrijding kinderen 2018 en verder overhevelen naar 2019 en verder

Startpunt Geldzaken Nibud

 • Aansluiten bij Startpunt Geldzaken van het Nibud
 • Ingestemd het éénmalig uitbrengen van de Geldkrant, huis-aan-huis
 • De extra middelen intensivering schulden – en armoedeproblematiek door de raad in de slotwijziging beschikbaar laten stellen
 • De overgebleven gelden extra middelen intensivering schulden en armoedeproblematiek overhevelen naar 2019

Projectafwijking kantoor Scherpenbergsebaan 49 te Schijf

 • De ingediende zienswijze tegen de ontwerpbeschikking ontvankelijk en ongegrond verklaard
 • De omgevingsvergunning verleend

Tegemoetkoming in planschade ten aanzien van het bestemmingsplan 'Herontwikkeling centrum Rucphen'

Een bedrag van € 9.000,00 als tegemoetkoming in planschade toegewezen.

Tarieven huishoudelijke ondersteuning/addendum contract 2019

 • Ingestemd met de tarieven.
 • Ingestemd met het addendum 2019 behorende bij de overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2016
 • De extra kosten voor 2019 van € 18.912,00 dekken uit de Risicoreserve Sociaal Domein

Vaststelling subsidie 2017 peuteropvang Stichting Spelen=Leren

 • Afgeweken van artikel 4 van de beleidsregel peuteropvang/ voorschoolse educatie 2017
 • Subsidie aan stichting Spelen=Leren voor peuteropvang in 2017 vastgesteld op € 21.899,00
 • Subsidie aan Kober voor 2017 vastgesteld op € 243.165,00