U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 21 augustus 2018

21 augustus 2018

Actualisatie Nota Buitensportaccommodaties 2018

 • De Nota Buitensportaccommodatie van 22 november 2011 intrekken onder voorbehoud van vaststelling van de Nota Buitensportaccommodaties 2018 door de gemeenteraad op 19 september
 • De raad voorstellen:
 • De geactualiseerde Nota Buitensportaccommodaties 2018 vast te stellen
 • Een eenmalige bijdrage van €256.700,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een basissportvoorziening voor TV Rico
 • Een eenmalige bijdrage van €198.450,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kleedaccommodatie voor Willebrord Wil Vooruit
 • Een bijdrage van € 101.412,00 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de tennisbanen en lichtinstallatie van TV de Bocht
 • Een bijdrage van €10.582,00  beschikbaar te stellen voor de vervanging van de lichtinstallatie van TC Hooghei
 • De jaarlijkse onderhoudsbijdragen aan te passen met in totaal € 4.493,00.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 14 augustus 2018

Vastgesteld.

Financiële verordening 2018, nota afschrijvingsbeleid 2018 en nota reserves en voorzieningen 2018

 • Ingestemd met de financiële verordening 2018.
 • Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2018 en nota reserves en voorzieningen vastgesteld.

1e en 2e Ontwerpbegrotings-wijziging Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 2018

Geen zienswijzen uitbrengen tegen de ontwerpbegrotingswijzingen.

Principeverzoek ontwikkeling en woningbouw op percelen aan de Lindestraat te St. Willebrord

 • In principe onder voorwaarden medewerking verleend om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigingen naar ‘Wonen’, ‘Tuin’ en ‘Verkeer’.
 • Enkel principemedewerking verleend als het initiatief voldoet aan de inrichting van de voorkeursvariant en zich beperkt tot maximaal acht woningen, waarbij de stedenbouwkundigheid van de wijk nader is onderbouwd.

Besluit last onder dwangsom

 • Een last onder dwangsom opgelegd.
 • De hoogte van de dwangsom vastgesteld op € 10.000,00 ineens. De begunstigingstermijn voor beëindiging van de strijdigheid bestemmingsplan vastgesteld op uiterlijk 18 september 2018, voor het Bouwbesluit 2012 op uiterlijk 30 september 2018.

Implementatie escalatiemodel 'De-escaleren West-Brabant'

 • De handreiking de-escaleren West-Brabant als richtlijn vastgesteld om lokaal en regionaal een eenduidig escalatiemodel te hanteren.
 • De handreiking met een schriftelijke aanbeveling aan betrokken lokale organisaties versturen en hen uitnodigen voor lokale implementatie.
 • Deelnemen aan het regionale implementatietraject dat start in september 2018.

Resultaatafspraken voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de gemeente Halderberge opdracht verstrekt aan Oberon tot procesbegeleiding Resultaatafspraken VVE gemeente Rucphen voor een bedrag van € 6.795,36.

Startnotitie toekomst welstand: regie of ruimte?

Ingestemd met de startnotitie.

Beantwoording art. 42-vragen R.v.O. van PvdA over huishoudelijke ondersteuning van vaste uren naar resultaat

Ingestemd met conceptantwoord.