U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 2 oktober 2018

2 oktober 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 25 september 2018 

Vastgesteld.

Verzoek om handhaving met betrekking tot gebruik (Verlengde) Vosdonkseweg - geluid 

Verzoek afgewezen.

Verzoek om handhaving met betrekking tot Verlengde Vosdonkseweg  - geluid 

Verzoek afgewezen.

Voorontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte woning Bernhardstraat naast 46 te Rucphen  

  • Ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan.
  • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.

Advies Commissie bezwaarschriften over bezwaarschrift E. Woestenberg tegen besluit intrekking omgevingsvergunning 

Bezwaar ongegrond verklaard en bestreden beschikking in stand gelaten.

Besluit last onder dwangsom  

  • Last onder dwangsom opgelegd van € 8.000,00.
  • Begunstigingstermijn vastgesteld op uiterlijk 20 december 2018 voor strijdigheid met bestemmingsplan en uiterlijk 1 december 2018 voor Bouwbesluit 2012.

Project sanering wegverkeerslawaai Sprundel 

Geen woningen meer in aanmerking laten komen voor gevelisolatie.

Implementatieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Ingestemd met het implementatieplan.

Bruikleenovereenkomst voor perceel aan Kaaistraat  

  • Perceel om niet in gebruik gegeven.
  • Bruikleenovereenkomst vastgesteld.

2e Bestuursrapportage 2018 

Ingestemd met de 2e Bestuursrapportage.

Programmabegroting 2019 inclusief de meerjarenbegroting 2020 - 2022 

Programmabegroting vastgesteld.

Wijziging Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant  

  • Ingestemd met de gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2018.
  • Ingestemd met het intrekken van de Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2016.

Archiefverordening gemeente Rucphen 2018 

Ingestemd met de concept Archiefverordening gemeente Rucphen.