U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 14 augustus 2018

14 augustus 2018

1e Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

Ingestemd met de 1e wijziging van de verordening.

Mediatraining voor college

Burgemeester en wethouders een mediatraining laten volgen bij Bex Training & Coaching.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 7 augustus 2018

Vastgesteld.

Werkbudget informatieveiligheids-organisatie (IVO) 2018

Werkbudget van € 25.000,00 beschikbaar gesteld.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Heimolendreef 32 te Rucphen’

Ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan.

Projectafwijking aanleggen parkeerterrein Lidl aan de Raadhuisstraat 74 in Rucphen

  • Ingestemd met de beantwoording van de ingebrachte zienswijze.
  • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van het parkeerterrein.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Kolkstraat ongenummerd naast 8 te Sprundel'

  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de anterieure overeenkomst.
  • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen het bestemmingsplan zonder tussenkomst college ter ongewijzigde vaststelling aanbieden aan de raad.

Beleidsregel 'Kostenverhaal planologische medewerking gemeente Rucphen'

  • Ingestemd met de beleidsregel per 1 september 2018.
  • Vastgestelde beleidsregel van 27 juli 2010 per 1 september 2018 ingetrokken.

Nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2018

Ingestemd met de nota.

Herplaatsen speeltoestellen Wilgenrijs te St. Willebrord

Speeltoestellen van speelplek Wilgenrijs verwijderen en elders in St. Willebrord herplaatsen.

Intrekken verordeningen en beleid

  • De raad voorstellen een aantal verordeningen en beleidsstukken in te trekken per 1 oktober 2018.
  • De raad voorstellen een aantal wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen 2017 vast te stellen.

Aanvullend vaststellingsbesluit bestemmingsplan Kom Sprundel

  • Ingestemd met het herstellen c.q. wijzigen van het besluit van 28 maart 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Kom Sprundel' .
  • Geen exploitatieplan vaststellen.

Bouwverordening gemeente Rucphen 2018

Ingestemd met de concept-Bouwverordening gemeente Rucphen 2018.