U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 13 november 2018

13 november 2018

Gemeentelijke belastingen en rechten 2019  

 • Ingestemd met de concept-belastingverordeningen 2019
 • Ingestemd met de concept "Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rucphen 2019"
 • Ingestemd met de concept "Compensatieregeling sportverenigingen Rucphen 2019"
 • Financiële gevolgen van het wetsvoorstel "Fiscale vergroenings-maatregelen 2019" verwerken in de 2e begrotingswijziging 2019

Concept-subsidieprogramma 2019

 • Het concept subsidieprogramma 2019 vastgesteld
 • Afwijkend van de Regeling subsidie sportorganisaties toch subsidie verstrekken aan sportverenigingen die niet voldoen aan het subsidievereiste dat 75% van de leden uit de gemeente dient te komen
 • De Regeling loon- & prijscompensatie gesubsidieerde instellingen vastgesteld voor aanvragen voor het jaar 2019
 • Het per saldo hogere subsidiebedrag van € 12.748,00 ten laste rengen van de stelpost subsidieprogramma
 • Financiële onsequenties verwerken in de 1e Berap 2019

Vaststelling beleidsnota Rucphen Beweegt 

Ingestemd met de beleidsnota.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 6 november 2018 

Vastgesteld.

Verlengen samenwerkingsovereenkomst gladheidsbestrijding met gemeente Etten-Leur 

De samenwerkingsovereenkomst verlengd voor de periode tot en met 14 maart 2023.

Actualisatie voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2021 

Een bedrag van € 68.300,00 storten in de voorzieningen onderhoud gemeentelijke  gebouwen.

Hoe om te gaan met de risico's van WGA en Ziektewet  

 • Voor de uitvoering van de WGA en ZW gekozen voor eigen risicodragerschap met dienstverlening zonder verzeke-ring met ingang van 1 januari 2019
 • Contract aangaan met WIA advies voor een periode van 1 jaar
 • Een bedrag van € 10.000,00 van het vrijvallende budget inzetten voor preventieve maatregelen

Besluit last onder dwangsom - Heimolendreef 19 te Rucphen  

 • Een last onder dwangsom opgelegd voor een strijdige uitwegconstructie
 • De hoogte van de dwangsom bepaald op € 500,00
 • De begunstigingstermijn vastgesteld op 4 weken

Financiële slotwijziging 2018  

 • Ingestemd met de concept financiële slotwijziging 2018
 • De raad voorstellen een reserve personele ontwikkelingen en knelpunten te vormen

Verkoop perceel grond Kievitstraat 17-21 St. Willebrord 

Ingestemd met de koopovereenkomst voor de verkoop van het perceel.

Visie Openbaar vervoer / Plan infrastructuur Openbaar vervoer  

 • Ingestemd met de concept Visie Openbaar vervoer met als bijlage Plan van de infrastructuur voor het openbaar vervoer Rucphen
 • De raad voorstellen een krediet van € 262.000,00 beschikbaar te stellen voor het realiseren van 6 haltes langs het nieuwe tracé van de Buslijn 312
 • De raad voorstellen een budget van € 25.000,00 beschikbaar te stellen voor het verwijderen van 12 haltes en van reclame dragende abri’s die staan langs het huidige tracé van Buslijn 312
 • Bestuurlijk in overleg treden met Arriva en de provincie Noord-Brabant zodat Buslijn 312 het treinstation in Etten-Leur aandoet met ingang van de dienstregeling 2020

Formatie Jeugdprofessionals 2019  

 • De formatie jeugdprofessionals eenmalig voor 2019 met 1 FTE verhogen tot 8,33 FTE
 • De extra kosten van € 46.765,00 ten laste brengen van de Risicoreserve Sociaal Domein
 • Financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2019

Regionale en lokale afspraken detailhandel  

 • Ingestemd met de concept-Beleids-uitgangspunten detailhandels-ontwikkelingen Rucphen als aanvullend beleids- en toetsingskader voor detailhandelsontwikkelingen
 • Ingestemd met het concept-Afsprakenkader detailhandels-ontwikkelingen West-Brabant als aanvullend beleids- en toetsingskader voor detailhandelsontwikkelingen

Besluit last onder dwangsom - zwembad Camping De Witte Plas te Schijf  

 • Een last onder dwangsom opgelegd voor strijdigheid van het zwembad met de Regeling Bouwbesluit 2012
 • Hoogte van de dwangsom bepaald op € 5.000,00
 • Begunstigingstermijn vastgesteld op 4 weken

Planologische situatie Zwaantjesdreef Rucphen 

Omgevingsvergunning voor realisatie plantenkas verleend.